Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ PRODEJNY TECHNIKELEKTRO

Úvodní ustanovení:

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu TECHNIKELEKTRO. Provozovatelem internetového obchodu TECHNIKELEKTRO  je společnost TECHNIK ELEKTRO s.r.o., se sídlem: Šafaříkova 389, 356 04 Dolní Rychnov, IČO: 25246135, DIČ: CZ25246135 (dále jen Prodávající). Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetového obchodu TECHNIKELEKTRO odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

Nabídka zboží:

Nabízené zboží a služby jsou prezentovány kupujícímu prostřednictvím obchodních referentů prodávajícího nebo formou katalogové nabídky na internetu. Název a informace o produktu jsou uvedeny u jednotlivých výrobků. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu informací bez předchozího upozornění kupujícího. Cena produktů (bez i včetně DPH) je uvedena u jednotlivých produktů. Informace o ceně za dopravu naleznete v sekci Doprava zboží.

Objednávka zboží:

Objednávky jsou přijímány elektronickou formou v internetové prodejně TECHNIKELEKTRO. Kupující vyhledá zboží v katalogu a jeho vložením do košíku vytváří objednávku, kterou pak odešle prodávajícímu potvrzením obsahu košíku. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem převzetí zboží, nebo daňového dokladu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícím je obvykle podnikatel či právní subjekt, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání, proto se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Cena zboží:

Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu bez i včetně DPH. Cena u zboži je uvedena bez případných poplatků (doprava, balné, manipulace). Úhrnná cena včetně případných poplatků je pak uvedena v nákupním košíku.

Manipulační poplatek:

U objednávek zboží s celkovou hodnotou do 500 Kč (bez DPH), je prodávající oprávněn účtovat také Manipulační poplatek, pokrývající náklady na skladné, balné a manipulaci se zbožím, ve výši dle aktuálního ceníku prodávajícího.

Doprava zboží:

K dopravě zboží k zákazníkům využívá prodávající externí služby přepravních společností (PPL, Geis aj.). Za tuto službu je zákazníkovi účtováno Dopravné, dle aktuálního ceníku prodávajícího.

Vrácení zboží:

Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 7 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

Záruční podmínky:

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí kupujícím v záruční době. Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, činí záruční doba 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a kupující nepožaduje výměnu produktu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží.

Záruka se nevztahuje na závady zboží vzniklé po převzetí nesprávnou přepravou, nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.).

Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení. Záruka platí pouze pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo reklamačním řádu společnosti TECHNIK ELEKTRO s.r.o.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Kupující kontaktuje prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Uvede informace o číslu objednávky nebo faktury, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz.
Kupující zboží zašle zpět na adresu uvedenou na prodejních dokladech a to za následujících podmínek:

 • zboží nesmí být použité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být kompletní
 • musí být přiložen daňový doklad

Kupující zboží posílá doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Takováto zásilka nebude převzata.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu (např. přepravné a balné).

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude kupující kontaktován prodávajícím za účelem dohodnutí podmínek odstoupení od smlouvy. Nedojde - li k vzájemně přijatelné dohodě s kupujícím, nebude požadavek na odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptován a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamační řízení:

Reklamační řízení se řídí Reklamačním řádem společnosti TECHNIK ELEKTRO s.r.o.  V případě výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace provozovna prodávajícího. Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o nákupu reklamovaného zboží. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.

Ochrana osobních údajů:

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které kupující poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu TECHNIKELEKTRO. jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.
Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.9.2020. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.TECHNIKELEKTRO.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice

V Dolním Rychnově 10.9.2020

 

  Nahrávám strom......

  Katalog zboží

  Na úvod  / Obchodní podmínky

  Nákupní košík

  0 ks v celk. hodnotě 0,00 Kč

  Zobrazit košík | Objednat

  Uživatel nepřihlášen

     

  Zapomenuté heslo / Registrace uživatele

  TECHNIKELEKTRO

  akce právě probíhá ...

  xxxxxxxxx